Please don't adblock plus me bro

Conversation Between robertwolf1 and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói túc nói: “Lúc ta c̣n trẻ, vó ngựa đi khắp bốn phương, cần rượu có rượu, cần sắc có sắc, lúc đó…lúc đó đúng là tuổi trẻ nông nôi…”

    Lữ Động Binh trầm ngâm nghĩ lại những việc đă qua, mỉm cười nói: “Lúc đó, ta c̣n đọc làm được một bài tơ, thơ viết rằng: ‘Khuyên quân mạc tích kim khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiếu niên th́;hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đăi vô hoa không chiết chi …’. Sau này, Thu Nương dựa vào bài thơ này mà giành được ḷng yêu mến của Trấn Hải Tiết Độ Sử Lư Kỳ, từ đó trở thành thiếp của hắn. Ôi, nhiều năm lắm rồi…”

    Hai con ngươi của Dương Hạ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1